Modlitby

1.

Chci tě vyznávat, Pane,

na svých cestách,

však nauč mne, prosím,

uprostřed zmatených časů

vyznat se v sobě sama.

2.

Pane, jak krásný je den,

kdy nás navštíví vzácný host!

Smíme odložit, co nám zaměstnává mysl i ruce. 

Smíme poslouchat jeho a ne pořád jen svůj hlas,

pohlédnout na vše jeho a ne jen svýma očima,

a tak se můžeme setkat s novým a obohacujícím,

co jsme netušili, nevnímali,

vůči čemu jsme otupěli, zlhostějněli.

Smíme pro něho něco udělat, a tak mít pro co žít.

Za všechna ta setkání ti, pane, děkujeme,

a prosíme, buď ty sám dnešního dne

naším vzácným hostem.

3.

Jsme tu a přitom...

ztrácíme se sami v sobě,

v tom, co se nám děje,

co na nás dopadá,

co jsme sami zavinili,

v našich těžkostech

i v nesoustředěnosti.

Hledáme tě, ptáme se po tobě a přitom...

zjišťujeme, že ty jsi nás nalezl.

Mluvíme na tebe a přitom...

můžeme se před tebou ztišit.

4.

Přijď, Pane,

proměň naše životy, otřes naší sebespokojeností.

Vezmi nám klid našeho čistého svědomí.

Nepříjemně nás přitlač, neboť jen tak přijde pokoj, Tvůj pokoj...        (Helder Camara, Brazílie)

5.

věřím v boha

který je láska

stvořitele nebe i země

věřím v ježíše

v boží slovo jež se stalo čověkem

v mesiáše utlačených a ponížených

který zvěstoval boží království

a byl proto ukřižován

vydán tak jako my záhubě smrti

ale třetího dne vstal z mrtvých

aby i nadále působil pro naše osvobození

dokud bůh nebude všechno ve všem

věřím v ducha svatého

který z nás činí spolubojovníky vzkříšeného

bratřími a sestrami těch kteří zápasí a trpí pro spravedlnost

věřím ve spravedlnost církve obepínající celý svět

v odpuštění hříchů

v pokoj na zemi pro nějž má cenu pracova

a v naplnění života přesahujícího život náš            (Kurt Marti)